Polityka prywatności i GDPR


Celem tego dokumentu jest poinformowanie klientów i inne osoby współpracujące  z Spectrum-displays, NIP: 581-152-77-55 , pod adresem ul. Przemysłowa 22 14-300 Morąg  o procesie przetwarzania ich danych osobowych. Spectrum-Displays, jako administrator danych osobowych przetwarza dane osób fizycznych oraz:


(1)    Wizyty tych osób na stronie obsługiwanej przez Spectrum-Displays

(2)    Komunikację z klientami i kontrahentami (zarówno bieżącymi, jaki i przyszłymi)

(3)    Proces rekrutacji inicjowany przez stronę Spectrum-Displays.

Celem tego dokumentu jest poinformowanie osób fizycznych, których dane osobowe są przetwarzane, do jakich celów i jak długo Spectrum-Displays będzie, zgodnie z obowiązującym ustawodawstwem, przetwarzać te dane osobowe i jakie prawa te osoby fizyczne mają w odniesieniu do przetwarzania ich danych osobowych.

Niniejsza informacja dotyczy przetwarzania danych osobowych, następujących osób:

(1)    Odwiedzających stronę obsługiwaną przez Spectrum-Displays,

(2)    Obecnych i przyszłych klientów i dostawców Spectrum-Displays oraz w stosownych przypadkach, ich przedstawicieli I osób kontaktowych,

(3)    Kandydatów na stanowiska w Spectrum-Displays,

W każdym z przypadków w stopniu odpowiadającym relacjom tych osób z Spectrum-Displays.

Niniejszy dokument obowiązuje od 25 maja 2018r. I jest wydawany zgodnie z rozporządzeniem (UE) 2016/679 w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych (zwanym dalej “Rozporządzeniem” lub ”RODO”) w celu spełnienia obowiązku informacyjnego Spectrum-Displays określonego dla kontrolerów w art. 13 RODO.


A.      Podstawowe pojęcia i informacje


Dane osobowe

  Dane osobowe oznaczają wszystkie informacje dotyczące zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania osoby fizycznej (podmiotu danych). Osoba możliwa do zidentyfikowania to osoba fizyczna, która może być bezpośrednio lub pośrednio zidentyfikowana, w szczególności poprzez odniesienie do identyfikatora (np. Imię, nazwisko, numer, identyfikator internetowy) lub do jednego lub więcej czynników specyficznych dla fizycznego, fizjologicznego, genetycznego, tożsamości psychicznej, ekonomicznej, kulturowej lub społecznej tej osoby fizycznej.


Szczególne kategorie danych osobowych

  Szczególne kategorie danych osobowych obejmują “wrażliwe dane osobowe”, tj. Dane, które mogą potencjalnie szkodzić osobie, której dotyczą dane, społecznie, w miejscu pracy, w szkole lub być przyczyna dyskryminacji. Takie dane osobowe zwykle dotyczą pochodzenia rasowego lub etnicznego, poglądów politycznych, wierzeń religijnych lub filozoficznych lub przynależności do związków zawodowych, a także danych biometrycznych wykorzystywanych w celu jednoznacznej identyfikacji osoby fizycznej, danych dotyczących zdrowia lub danych dotyczących życia seksualnego lub orientacji seksualnej osoby fizycznej.


Podmioty danych

  Podmiotami danych są osoby fizyczne, których dane osobowe dotyczą I które mogą, bezpośrednio lub pośrednio być zidentyfikowane.


Administrator danych osobowych

  Administrator danych osobowych jest osoba fizyczna lub osoba prawna, która określa cele i sposoby przetwarzania danych osobowych i odpowiada za przetwarzanie danych osobowych. O ile nie określano inaczej w niniejszym dokumencie lub w warunkach określonej usługi, Spectrum-Displays będzie rozumiany jako administrator danych osobowych.


Procesor danych osobowych

  Procesorem danych osobowych jest osoba fizyczna lub osoba prawna, która na podstawie pisemnej umowy i instrukcji administratora przetwarza dane osobowe w imieniu administrator danych.


Przetwarzanie danych osobowych

  Przetwarzane danych osobowych oznacza dowolną operację lub zestaw operacji, które są wykonywane na danych osobowych lub na zbiorze danych osobowych, niezależnie od tego, czy są to zautomatyzowane sposoby, takie jak gromadzenie, rejestrowanie, organizacja, strukturyzowanie, przechowywanie, adaptacja lub zmiana, wyszukiwanie, konsultacja, wykorzystanie, ujawnienie poprzez transmisją, rozpowszechnienie lub udostępnianie w inny sposób, wyrównanie lub połączenie, ograniczenie, usunięcie lub zniszczenie.


B.      Kategorie i cele przetwarzania danych osobowych


Następujące kategorie danych osobowych mogą być przetwarzane przez Spectrum-Displays w związku z wizytami na stronie internetowej, w tym zakupami w sklepie Spectrum-Displays, komunikacją z obecnymi i potencjalnymi przyszłymi klientami i dostawcami oraz ich przedstawicielami i osobami kontaktowymi oraz rekrutacją nowych pracowników za pośrednictwem strony Spectrum-Displays.


1.       Przetwarzanie danych osobowych z powodu zrealizowanych lub zamierzonych zakupów towarów w sklepie Spectrum-Displays oraz w wyniku zawierania umów z klientami i dostawcami

Gdy klient kupuje towary od Spectrum-Displays, Spectrum-Displays ma prawo do przetwarzania


(1)    Podstawowe dane osobowe, identyfikacyjne i kontaktowe klienta (dostarczone przez klienta podczas zakupu),

(2)    Dane dotyczące zawieranej umowy,

(3)    Informacje dotyczące zakupionych towarów,

(4)    Dane zawarte w rozmowie między Spectrum-Displays, a klientem,

przez okres obowiązywania gwarancji na zakupiony towar i przez 3 lata po upływie okresu gwarancyjnego. Celem takiego przetwarzania danych jest

(1)    Spełnienie zobowiązań Spectrum-Displays wynikających z umowy z klientem,

(2)    Uzasadnione interesy realizowane przez Spectrum-Displays polegające na ustaleniu, wykonywaniu i obronie swoich praw i roszczeń.

(3)    Uzasadnione interesy realizowane przez Spectrum-Displays polegające na prawie do informowania swoich obecnych klientów o ofertach dotyczących towarów, które klienci wcześniej kupili od Spectrum-Displays.

Spectrum-Displays jest uprawiony do przetwarzania następujących danych osobowych swoich dostawców związanych z zakupem towarów od tych dostawców

(1)    Podstawowe dane osobowe, identyfikacyjne i kontaktowe dostawcy,

(2)    Dane dotyczące zawieranej umowy,

(3)    Dane dotyczące towarów,

(4)    Dane zawarte w rozmowie między Spectrum-Displays, a dostawcą,

przez okres obowiązywania gwarancji na zakupiony towar i przez 3 lata po upływie okresu gwarancyjnego. Celem takiego przetwarzania danych jest:

(1)    Spełnienie zobowiązań Spectrum-Displays wynikających z umowy z dostawcą

(2)    Uzasadnione interesy realizowane przez Spectrum-Displays polegające na ustalaniu, wykonywaniu i obronie swoich praw i roszczeń.

Faktury wystawione przez Spectrum-Displays są zgodne z art. 106i ustawy o VAT archiwizowane przez 10 lat od ich wydania. Aby udowodnić podstawę prawną każdej faktury, odpowiednie umowy będą również archiwizowane przez 10 lat od rozwiązania danej umowy.


2.       Dane uzyskane z plików cookie i innych działań, które kandydaci realizują na stronie internetowej Spectrum-Displays


Przetwarzanie tych danych osobowych umożliwi Spectrum-Displays ulepszenie usług, skupienie sie  na tym, co jest naprawdę interesujące dla odwiedzających stronę internetową, w tym, bez ograniczeń,  klientów dokonujących zakupów w sklepie oraz kandydatów na stanowiska pracy w Spectrum-Displays oraz w zależności od przypadku, poinformowanie tych osób o ofertach, które są dla nich odpowiednie. Takie przetwarzanie obejmuje, ale nie ogranicza się do:


(1)    Informacji o urządzeniu użytkownika uzyskanej z plików cookie, jeśli w przeglądarce użytkownika włączono obsługę plików cookie oraz informacji wypełnionych w formularzach kontaktowych, które są przetwarzane w celu zapewnienia poprawności działania strony internetowej i poprawy doświadczenia użytkownika -  dane te są przetwarzane na podstawie uzasadnionych interesów Spectrum-Displays – w celu zapewnienia, że jego strona internetowa jest funkcjonalna i ulepszona dla użytkowników.

(2)    W przypadku jakichkolwiek działań pomiędzy Spectrum-Displays a potencjalnym klientem w sprawie umowy, która nie została uzupełniona poprzez zawarcie umowy, Spectrum-Displays będzie przetwarzać dane osobowe przekazane przez okres 10 lat, które będą służyć do uzasadnionych interesów Spectrum-Displays – umożliwienie klientowi łatwego powrotu do zamierzonego zakupu; takie przetwarzanie będzie oparte na zbieraniu plików cookie i informacji zebranych z formularzy kontaktowych.

(3)    Zapisy dotyczące zachowań odwiedzających na stronach internetowych zarządzanych przez Spectrum-Displays, w tym sklep internetowy, uzyskanych z plików cookie, jeśli w przeglądarce użytkownika włączone są pliki cookie, które są przetwarzane w celu analizy aktywności odwiedzających -  dane te są przetwarzane na stronie internetowej do uzasadnionych interesów Spectrum-Displays – w celu monitorowania aktywności odwiedzających na swojej stronie internetowej.

(4)    Informacje na temat urządzenia użytkownika uzyskane z plików cookie, jeśli w przeglądarce użytkownika włączono obsługę plików cookie, które są przetwarzane w ramach tzw. Re marketingu (lub retargetowania), tj. wybierania użytkowników, którzy odwiedzili witrynę Spectrum-Displays w przeszłości – te dane są przetwarzane na podstawie zgody użytkownika udzielonej z inicjatywy użytkownika, wyrażonej poprzez aktywne zaznaczenie pola “Akceptuję”, po ogłoszeniu w dolnej części strony internetowej: “Administrator strony internetowej, Spectrum-Displays, jako administrator Twoich danych osobowych, przetwarza pliki cookie na tej stronie, aby witryny te były funkcjonalne I analizowały zachowanie użytkowników, a także, w przypadku Twojej zgody, również re marketing (retargeting), np. w przypadku reklamy kierowanej.” Użytkownik przyznaje zgodę na okres 10 lat I może ją wycofać w dowolnym momencie. Do wycofania użytkownik ma kontakt Spectrum-Displays na email bok@spectrum-displays.pl, włączając w to informacjeo imieniu, nazwisku i adresie IP.  


3.       Dane przetwarzane do celów komercyjnych


Za zgodą osób, których dane dotyczą, przetwarzamy dane osobowe w celach komercyjnych. Za zgodą klientów, aby przetwarzać ich dane osobowe w celach komercyjnych, Spectrum-Displays będzie przetwarzać dane osobowe swoich klientów w celu tworzenia odpowiednich ofert swoich produktów i adresowania klientów, telefonicznie, na piśmie, za pośrednictwem reklamy internetowej lub za pomocą środków komunikacji elektronicznej z wykorzystaniem danych kontaktowych klientów. Na podstawie zgody można przetwarzać podstawowe dane osobowe, identyfikacyjne i kontaktowe oraz dane dotyczące zawieranej umowy, informacje o towarach i danych zawartych w komunikacji między Spectrum-Displays, a klientem.


Zgoda na przetwarzanie danych osobowych w celach komercyjnych jest dobrowolna, a klient może w każdej chwili wycofać zgodę. Zgoda ta obowiązuje przez 10 lat lub do momentu wycofania przez klienta. Jeśli klient wycofa zgodę, prawo do przetwarzania danych osobowych klienta do innych celów i na podstawie innych uzasadnionych powodów zgodnie z tymi informacjami pozostaje nienaruszone.


W przypadku komunikatów handlowych dokonywanych przez Spectrum-Displays lub strony trzecie, Spectrum-Displays używa kodu CA (Commercial Announcement)  lub innego odpowiedniego oznaczenia, z którego wynika, że komunikacja jest komunikatem handlowym w rozumieniu terminu określanego przez obowiązujące prawodawstwo. Komunikaty handlowe wysyłane przez Spectrum-Displays zawsze wyraźnie stwierdzają, że Spectrum-Displays jest nadawcą. Informacje handlowe mogą być wysyłane do danych kontaktowych naszych klientów – w oparciu o uzasadnione interesy Spectrum-Displays, i tylko do momentu, kiedy wyrazisz zgodę na takie wykorzystanie Twoich danych kontaktowych  - lub na podstawie wyraźnej zgody na przetwarzanie danych osobowych dane do celów marketingowych i handlowych. Wszelkie komunikaty handlowe zawierają dane kontaktowe, które można wykorzystać w celu zaprzestania otrzymywania takich informacji handlowych.


C.      Czas przetwarzania danych osobowych


Dane osobowe przetwarzane w ramach określonej działalności są przetwarzane w zakresie niezbędnym do tego działania i okresu wymaganego do zakończenia tej działalności lub okresu wymaganego przez obowiązujące prawodawstwo. Następnie dane osobowe są usuwane. Konkretne terminy przechowywania danych osobowych dla określonych celów przetwarzania są określane indywidualnie dla każdego takiego celu.


D.      Sposób przetwarzania danych osobowych


Spectrum-Displays przeprowadza ręczne I automatyczne przetwarzanie danych osobowych. Spectrum-Displays prowadzi rejestr wszystkich działań, zarówno ręcznych, jak i automatycznych, które obejmują przetwarzanie danych osobowych.


E.       Kategorie odbiorców danych osobowych


Realizując swoje zobowiązania umowne, Spectrum-Displays korzysta z profesjonalnych i wyspecjalizowanych usług innych osób. Jeśli tacy dostawcy przetwarzają dane osobowe przekazane im przez Spectrum-Displays, są w stanie przetwarzania danych osobowych i przetwarzają dane osobowe wyłącznie zgodnie z instrukcjami Spectrum-Displays i nie mogą ich używać w żadnym innym celu. Takie usługi zewnętrzne obejmują windykację należności, analizy eksperckie, usługi prawne, usługi audytorskie, administrowanie systemami informatycznymi, reklamę internetową lub reprezentację handlową. Starannie dobieramy każdego dostawcę i zawieramy umowę o przetwarzaniu danych osobowych z dostawcą, który określa ścisłe zobowiązania w zakresie ochrony i zabezpieczenia przekazywanych danych osobowych.


Aby wypełnić swoje statutowe obowiązki, Spectrum-Displays przekazuje dane osobowe władzom publicznym zgodnie z obowiązującymi przepisami.


 


H. Informacje o prawach osób, których dane dotyczą w związku z przetwarzaniem danych osobowych od 25 maja 2018 r.


Od 25 maja 2018r. każdy podmiot danych , który jest możliwą do zidentyfikowania osobą Spectrum-Displays i potwierdza swoją tożsamość z Spectrum-Displays, będzie miał następujące prawa na mocy rozporządzenia.


 


1. Prawo dostępu do danych osobowych


Zgodnie z art. 15 RODO podmiot danych będzie miał prawo dostępu do danych osobowych, co obejmuje również prawo uzyskania następujących informacji od Spectrum-Displays:


(1)    informacje, czy przetwarza dane osobowe,

(2)    informacje o celach przetwarzania, kategoriach danych osobowych, odbiorcach danych osobowych, których dane osobowe zostały lub zostaną przekazane, planowanym czasie przetwarzania, istnieniu prawa do żądania poprawienia lub usunięcia danych osobowych przez administratora danych oraz prawa do sprzeciwu wobec przetwarzania takich danych osobowych, prawo do złożenia skargi do organu nadzorczego oraz wszelkie dostępne informacje na temat źródła danych osobowych, jeżeli dane te nie pochodzą od odpowiedniego podmiotu danych.

(3)    informacje na temat faktu, że administrator wykorzystuje automatyczne przetwarzanie, w tym profilowanie,

(4)    informacje o odpowiednich gwarancjach w przypadku przekazywania danych osobowych poza UE, jeżeli prawa i wolności innych osób nie są naruszone,

(5)    kopie danych osobowych.

W przypadku ponownego zgłoszenia Spectrum-Displays będzie uprawiony do pobrania rozsądnej opłaty za dostarczenie kopi danych osobowych

Prawa do potwierdzenia przetwarzania danych osobowych i do informacji mogą być wykonywane w siedzibie Spectrum-Displays.

Prawo do uzyskania kopi przetwarzanych danych osobowych może być wykonywane w siedzibie Spectrum-Displays po udokumentowaniu tożsamości wnioskodawcy.


2. Prawo do korekty niedokładnych danych osobowych


Zgodnie z art. 16 RODO podmiot danych będzie miał prawo do korekty niedokładnych danych dotyczących osoby, której dane dotyczą, przetworzonej przez Spectrum-Displays. Klienci Spectrum-Displays będą zobowiązani do informowania Spectrum-Displays o wszelkich zmianach w swoich danych osobowych oraz o udowodnieniu takich zmian.


W tym samym czasie klienci Spectrum-Displays są zobowiązani do współpracy z Spectrum-Displays, jeśli zostanie potwierdzone, że dane osobowe przetwarzane na temat osoby, której dane dotyczą, nie są dokładne. Dane zostaną poprawione bez zbędnej zwłoki, jednak zawsze w odniesieniu do technicznej wykonalności. Żądanie korekty danych osobowych może zostać zgłoszone w siedzibie Spectrum-Displays, po potwierdzeniu tożsamości wnioskodawcy.


3. Prawo do usunięcia danych osobowych


Zgodnie z art. 17 RODO podmiot danych ma prawo do usunięcia danych osobowych, chyba że Spectrum-Displays udowodni uzasadnione powody przetwarzania tych danych osobowych. Spectrum-Displays posiada mechanizmy zapewniające automatyczną anonimowości lub usuwanie danych osobowych, jeśli nie są już potrzebne do celów, dla których zostały przetworzone. Jeśli osoba, której dane dotyczą, uważa, że jej dane osobowe nie zostały usunięte, może zwrócić się do nas pisemnie, wysyłając zawiadomienie do siedziby Spectrum-Displays.


4. Prawo do ograniczenia przetwarzania danych osobowych


Zgodnie z art. 18 RODO podmiot danych ma prawo zażądać, aby do czasu rozpatrzenia jego wniosku administrator ograniczył przetwarzanie danych osobowych dotyczących podmiotu danych, jeżeli osoba, której dotyczą dane, sprzeciwia się dokładności danych osobowych przetwarzanych na potrzeby ich przetwarzania lub samego przetwarzana, na piśmie, wysyłając zawiadomienie do siedziby Spectrum-Displays.


5. Prawo do otrzymywania informacji o sprostowaniu, usunięciu lub ograniczeniu przetwarzania


Zgodnie z art. 19 RODO, podmiot danych będzie miał prawo, aby Spectrum-Displays poinformował go, że wprowadzi lub poprawił lub usunął jego dane osobowe lub ograniczył przetwarzanie jego danych osobowych. Jeżeli dane osobowe zostaną poprawione lub usunięte, poinformujemy wszystkich odbiorców danych osobowych, o ile nie okaże się to niemożliwe lub wymaga nieuzasadnionego wysiłku. Na podstawie żądania osoby, której dane dotyczą, możemy poinformować osobę, której dane dotyczą, o takich odbiorach.


6. Prawo do przenoszenia danych osobowych


Zgodnie z art. 20 RODO, podmiot danych będzie miał prawo do przenoszenia swoich danych osobowych, które podmiot danych udostępnił administratorowi danych w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie nadającym się do odczytu komputerowego, oraz prawo żądania od Spectrum-Displays przeniesienia te dane do innego administratora danych.


Jeżeli osoba, której dane dotyczą, w związku z umową o  świadczenie usług lub na podstawie zgody, udostępnia Spectrum-Displays swoje dane osobowe, a przetwarzanie odbywa się automatycznie, podmiot danych jest uprawniony do uzyskania takich danych w postaci uporządkowanej, powszechnie używanej I możliwej do odczytu maszynowego format. Jeśli  jest to technicznie możliwe, dane te mogą zostać bezpośrednio przesłane do wybranego przez Ciebie administratora danych, jeśli zidentyfikowana zostanie osoba kontaktowa działająca w imieniu takiego kontrolera i czy będzie możliwa weryfikacja tożsamości tej osoby.


Jeśli korzystanie z tego prawa będzie miało negatywny wpływ na prawa i wolności stron trzecich, Twoje żądanie nie zostanie przyznane. Żądanie może zostać zgłoszone w sklepach Spectrum-Displays po udowodnieniu, że twoje żądanie jest zgodne z prawem.


7. Prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych


Zgodnie z art. 21 RODO podmiot danych ma prawo do wyrażenia sprzeciwu wobec przetwarzania jego danych osobowych w oparciu o uzasadnione interesy Spectrum-Displays.


Jeżeli Spectrum-Displays nie udowodni, że istnieje poważny uzasadniony powód przetwarzania danych osobowych, które są nadrzędne w stosunku do interesów, praw i wolności osoby, której dane dotyczą, Spectrum-Displays niezwłocznie zaprzestanie takiego przetwarzania.


Pisemny sprzeciw można przesłać do siedziby Spectrum-Displays.


8. Prawo do wycofania zgody przy przetwarzaniu danych osobowych


Zgoda na przetwarzanie danych osobowych w celach komercyjnych może zostać wycofana w dowolnym czasie. Zgoda zostanie wycofana wyraźnym, jednoznacznym i zrozumiałym wyrażeniem woli, telefonicznie, przez e-mail lub w siedzibie Spectrum-Displays.


Zgoda na wysyłanie komunikatu marketingowego do konkretnego kontaktu elektronicznego może zostać w każdej chwili wycofana przez telefon, e-mail lub w siedzibie.